top of page

Så mye faglig innhold må du ha på firmaturen for å unngå skatteplikt

Det kan være mange grunner til at en bedrift velger å ta med de ansatte på firmatur. Slike turer kan blant annet bedre det sosiale miljøet på arbeidsplassen, skape tettere bånd mellom de ansatte, styrke firmakulturen, og legge til rette for faglig påfyll. Men, kan arbeidsgiver dekke kostnadene til firmaturene uten skattemessige konsekvenser for de ansatte? Dette spørsmålet dukker opp ofte ved planlegging av firmaturer. Daglig Leder i event-reisebyrået Motel Agency Ketil Iwe Thorsteinsen satte seg ned med Advokatfullmektig Jon A. Neder i Advokatfirmaet Hjort DAfor å få en skikkelig oversikt over hvor mye faglig innhold man må ha på firmaturen for å unngå skatteplikt for de ansatte. Her er fasiten fra en ekspert på området:

Motel Agency-Blogg Så mye faglig innhold må du ha på firmaturen

Skatt på firmaturer

Det er mange skatteregler om arbeidsgivers dekning av kostnader til firmaturer. Formålet med firmaturen kan i den sammenhengen være avgjørende for den skattemessige behandlingen. I utgangspunktet er arbeidsgivers dekning av kostnader til reiser, hotellopphold og mat, en skattepliktig fordel for de ansatte. Fordelen kan likevel være skattefri etter reglene for rimelige velferdstiltak, eller som en studiereise for de ansatte. Skattefritaket for rimelige velferdstiltak gjelder tiltak som er rettet mot de ansatte og har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og tilknytningen til den, typisk i form av et fellesarrangement. For at en firmatur skal være skattefri som et rimelig velferdstiltak, må den tilbys alle eller en betydelig gruppe av de ansatte i bedriften og kan ikke overstige to overnattinger. I tillegg må reisen være rimelig, det vil si ikke koste mer enn det som er vanlig i slike sammenhenger. Blant annet vil kostnader til årlig julebord dekket av arbeidsgiver, være omfattet av unntaket for rimelig velferdstiltak. Skattefritaket for studiereiser er begrunnet i andre hensyn. Arbeidsgiveren har ofte en egeninteresse i at den ansatte holder seg ajourført innen sitt yrke. De begrensningene som gjelder for rimelige velferdstiltak, gjelder derfor som et utgangspunkt ikke for studiereiser. Til gjengjeld stilles det krav til faglig innhold.

Motel Agency-Blogg Krav til faglig innhold

Krav til faglig innhold

For at arbeidsgivers dekning av reiser med faglig innhold skal være skattefri for de ansatte, må reisen ha et faglig innhold som går ut på (i) å vedlikeholde den ansattes yrkesmessige kompetanse og/eller (ii) å holde den ansatte à jour med utviklingen i yrket. Det faglige innholdet må være relevant for arbeidstakerens yrkesutøvelse. Hvis kurset/seminaret mv. gjelder emner av mer indirekte interesse for yrket, som f.eks. samfunnspolitikk eller lønnspolitikk, vil fordelen være skattepliktig. Den faglige relevansen må i prinsippet vurderes isolert for hver enkelt deltaker på turen, men vil ofte kunne vurderes samlet, for eksempel for en gruppe ansatte som tilhører samme avdeling og har de samme arbeidsoppgaver. Hva som er faglig relevant for den ansatte, er vanskelig å angi generelt, ettersom dette er avhengig av den aktuelle arbeidstakerens konkrete arbeidsoppgaver. Som eksempel kan nevnes at arkitekter vil kunne dra nytte av å reise på en konferanse i utlandet for å holde seg oppdatert med den faglige utviklingen i yrket. Det er viktig at man på forhånd tenker nøye gjennom hvilken nytte den enkelte ansatte vil ha av det aktuelle kurset og at man tar vare på programmer og lignende, ettersom skattemyndighetene ofte vil kreve at den konkrete relevansen for den ansattes yrkesutøvelse kan dokumenteres i ettertid.

Motel Agency-Blogg Hvor langt rekker skattefriheten

Hvor langt rekker skattefriheten

Skattefriheten omfatter også dekning av kostnader til kost og losji i forbindelse med kurset, samt rimelige sosiale tiltak i tilknytning til studiereisen, som for eksempel fellesmiddager for deltakerne etter at det faglige programmet er avsluttet for dagen. Det er et vilkår at kostnadene ikke overstiger det som er vanlig i slike sammenhenger. Har reisen innslag av både faglige og private formål, så som forlenget ferieopphold, må det foretas en helhetsvurdering. Det avgjørende er om det faglige innholdet fremstår som hovedformålet med reisen. Kommer skattemyndighetene til at hovedformålet med reisen er av privat karakter, vil hele turen være skattepliktig, med unntak av de delene som utelukkende gjelder faglige formål, som for eksempel inngangsavgift for å delta på en konferanse. Fordel ved forlenget ferieopphold på arbeidsgivers regning kan unntaksvis være skattefri, hvis (i) den faglige delen av reisen varer i minst to dager, (ii) utvidelsen varer i maksimalt to døgn, og (iii) arbeidsgiveren ikke må betale mer for det utvidete oppholdet enn for en tilsvarende kortere, ren studiereise Videre kan skattefritakene for studiereiser og rimelige velferdstiltak kombineres. Hvis arbeidsgiver inviterer alle ansatte med på en firmatur som varer maks to overnattinger, og arrangerer kurs de resterende dagene, vil hele firmaturen kunne være skattefri. *** Skal bedriften legge opp til en firmatur som ikke utløser skatteplikt for de ansatte, er det mye å passe på. Ovennevnte utgjør ingen fullstendig oversikt. Ta kontakt med en advokat hvis du er usikker på konsekvensene, og ikke ønsker å gi de ansatte en ubehagelig overraskelse når skatteoppgjøret kommer.


Comments


bottom of page